Free T4

FREE T4 elisa kit 

تیروکسین(T4) هورمون اصلی تیروئید است که با توجه به حلالیت کم این هورمون در محیط آبی ،بخش عمده آن(حدود 95%)به پروتئینهای حامل متصل بوده و بخش کوچکی بصورت آزاد در خون وجود دارد کهدارای فعالیت فیزیولوژیگ بوده و اندازه گیری آن شاخص مهمتری از تیروکسین تام است زیرا تیروکسین تام تحت تاثیر میزان پروتئین های حامل قرار می گیرد. فرم فعال متابولیک و قابل قبول موجود در بافت ها فرمFT4 است.