T3

T3 Elisa kit 

T3  از غده تيروئيد ترشح مي شود ، وزن مولکولي آن 651 دالتون است و درخون با اتصالات ضعيف به پروتئين هاي حامل پلاسما مثل TBG وپره آلبومين (TBPA) و آلبومين وصل مي شود.مقدار T3  در خون خيلي کمتر از T4 ميباشد.حلاليت کم T3 سبب مي شود تا بخش عمده آن يعني حدود 99.5  درصد به پروتئين هاي حامل متصل گردد.T3  در سوخت و ساز سلولي بسيار موثر بوده و در رشد بدن و همينطور رشد و تمايز اندام هاي جنسي نقش اساسي دارد.

توليد T3 با مکانيسم فيدبک منفي توسط تيروتروپين(TSH) کنترل مي شود که خود TSH توسط TRH مترشحه از هيپوتالاموس کنترل مي شود. نيمه عمر 24-30t3  ساعت است. T3 و T4  در کبد به فرم هاي سولفاته گلوگورونه کنژوگه مي شوندکه اين کنژوگه ها داخل صفرا شده و به روده مي روند. هورمونهاي تيروئيدي هيدروليز شده بعدها دوباره جذب ميشوند. سلول هاي تيروئيد يد پلاسمائي را به Iodine تبديل کرده و سپس Iodine   را روي آمينو اسيد تيروزين مولکول تيرو گلوبولين در موقعيت هاي 3و5 قرار مي دهندکه منجر به ساخته شدن (MIT,DIT) مي شودکه از لحاظ بيولوژيک غير فعالند.ترکيب دو مولکول  -3 منويدوتيروزين و 3و-5 دي يدوتيروزين T3  را مي سازد