T4

T4 Elisa kit 
T4 توسط غده تیروئید ساخته می شود و توسط هیپوتالاموس و هیپوفیز با یک مکانیسم فیدبک منفی حساس تنظیم می شود. TRH  تولید شده توسط هیپوتالاموس با تحریک هیپوفیز باعث رها سازی TSH شده که خود با تاثیر روی غده تیروئید باعث آزاد سازی T4 وT3 می گردد که این دو نیز توسط مکانیسم فیدبک ترشح TSH  و  TRHرا کنترل می کنند. T3 و T4  در کبد به فرم هاي سولفاته گلوگورونه کنژوگه مي شوند که اين کنژوگه ها داخل صفرا شده و به روده مي روند. هورمونهاي تيروئيدي هيدروليز شده بعدها دوباره جذب ميشوند. سلول هاي تيروئيد يد پلاسمهائي را به Iodine تبديل کرده و سپس Iodine   را روي آمينو اسيد تيروزين مولکول تيرو گلوبولين در موقعيت هاي  3و5 قرار مي دهند که منجر به ساخته شدن (MIT,DIT) مي شودکه از لحاظ بيولوژيک غير فعالند.از ادغام دو ملکول DIT هورمون T4 تشکیل می شود. T4 غالبا به پروتئین های پلاسما مثل TBG متصل است که ظرفیت بالائی برای اتصال با T4 دارد. پس مقدار آزاد T4 کمتر از 0.1% است. T4 آزاد به علت اتصال به TBG وارد سلولها شده و اثر بیولوژیکی خود را اعمال می کند.